Zasady przetwarzania danych osób fizycznych

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) spółka PIXMET Sp. z o.o. zapewniała będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
1) PIXMET Sp. z o.o. – siedziba: 85-862 Bydgoszcz, ul. Bogdana Raczkowskiego 7 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez PIXMET Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na przepisach prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) mającego zastosowanie w związku z dokumentowaniem i aspektami finansowo-podatkowymi umowy. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
PIXMET Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
marketing usług własnych PIXMET Sp. z o.o. oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PIXMET Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

4) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Spółka PIXMET Sp. z o.o. przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

6) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z PIXMET Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.

7) Spółka PIXMET Sp. z o.o., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego za wyjątkiem obsługi poczty elektronicznej Google, jednakże firma Google LLC przystąpiła do programu „Tarcza Prywatności” (https://www.privacyshield.gov/list) spełniając tym samym wymagania RODO i zapewniając odpowiedni stopień ochrony danych.

Zarząd PIXMET Sp. z o.o.